Stockholm Reseach Unit

Omvärldsanalys

 

Trots att det idag talas mycket om ett informationsöverflöd är det inte säkert att det produceras mer data och information. Snarare är det så att informationen sprids över fler kanaler och är mer lättillgänglig, varför det är svårt att nå ett informationsövertag. Med analys, och då särskilt kvalificerad sådan, kan du dock få insikter som ger ett kunskapsförsprång.

Att målmedvetet undersöka sin omvärld i ett syfte som gynnar den egna verksamheten är en av många definitioner på omvärldsanalys. Med omvärldsanalysen förädlas data och information till insikter och kunskaper som ger underlag för omdömesgilla strategiska och operativa beslut.

 

Till skillnad från olika institut, regeringar, ämbetsverk och försvarsmakter som utverkar makroanalyser som syftar till långsiktig prognostisering är SRU specialister på operativa omvärldsanalyser. Vi förser företag och organisationer med analys som ger stöd åt verksamheten där tidsrymden är nu och framåt 1-2 år.

 

Genom ett förhållandevis pragmatiskt synsätt på påverkande faktorer lägger vi upp våra omvärldsanalyser efter basmetoden: Inriktning-inhämtning-bearbetning-resultat-delgivning.

 

Vi tittar på enskilda sakfrågor eller på flera fält i ett företags hela omvärld. Det kan t.ex. handla om opinionsbild, fackföreningar, konkurrenter, branschföreningar, politiska förhållanden, utomparlamentariska organisationer, media, myndigheter, etc. Vilka fält som ska granskas och analyseras är aldrig statiska. Kundens intresse och förfrågan styr analysens omfång och fokus. Omvärldsanalysen syftar till att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det strategiska beslutsfattandet är våra kunders uppdrag gentemot styrelser och ägare.

 

Vi är duktiga på följande inriktningar inom omvärldsanalysens processer:

 

  • Medieanalyser

  • Statusanalyser

  • Politiska analyser

 

Vi arbetar med såväl löpande analyser som ad hoc-studier.