Stockholm Reseach Unit

Kvalitativ medieanalys

 

Medieanalyser försöker vanligen besvara hur ett företag, en organisation eller en företeelse framställs i media, men sällan besvaras den kanske viktigaste frågan – vad betyder det att vi framställs på det sätt vi gör?

 

Allt som oftast innehåller medieanalyser statistiska mätningar över artiklar försatta med + och –, eller i vilken utsträckning företaget/organisationen syns i fack- respektive landsortspress. För SRU är syftet att ge en kvalitativt analyserad bild av det journalistiska innehållet snarare än att mäta publicitet i kvantitativa termer.

 

  • Vi kartlägger och analyserar.

  • Vi höjer varningsflagg på både taktisk och strategisk nivå.

  • Vi påvisar positiva aspekter och hur de kan vidareutvecklas.

  • Vi sätter analysens resultat i förhållande till en kontext.

 

Innan vi djupdyker i ett gediget material ställer vi oss frågor som t.ex.: Vilka är aktörerna och hur lyder deras argument? I vilken utsträckning lyckas de egna företrädarna nå ut med sitt budskap? Vilka sakfrågor får genomslag och på vilket sätt? Hur lyder den politiska debatten? Föreligger det någon skillnad i journalisternas värdering av de olika marknadsaktörerna? Vad är det som inte når fram i media? Under analysens gång framträder naturligt en mängd frågor, vinklingar och ämnen som är unika för varje tillfälle och inte kan förutses.

 

Svaren på dessa och andra frågeställningar gör att vi kan dra slutsatser och se konsekvenserna av den befintliga publiciteten. När det gäller kvantitativa analyser arbetar vi inte med att mäta antalet spaltmillimetrar men vi har utarbetat en egen modell för ett medieindex för att mäta publicering över tid. Vi kombinerar detta index med en kvalitativ analys.

 

Vi använder våra analysmetoder för såväl fortlöpande analyser som mer djuplodande studier av statuskaraktär och resultaten används för olika ändamål, t.ex.

 

  • Informativt och kunskapshöjande – ger ökad kunskap om hur företaget, organisationen, branschen eller ämnet porträtteras i media.

  • Beredskapshöjande –belyser på ett tidigt stadium vilka branschfrågor som är på väg upp på dagordningen. Vilka attityder, trender och tendenser syns?

  • Inspirerande underlag – utgör underlag till diskussioner om hur önskad publicitet ska kunna uppnås, till strategier för att förändra mediebilden, som del i mer omfattande omvärldsanalyser, som underlag till kommunikationsplaner och PR-aktiviteter. Om kunden så önskar hjälper vi gärna till även i detta arbete, antingen själva eller genom vårt nätverk.

  • Lärande uppföljningsverktyg – hur slår informations- och kommunikations-strategin igenom publikt. Vilka taktiska justeringar behöver göras för att nå önskad publicitet.